Rotérovner

Rotérovner:

Godkjenninger og tillatelser:

Er kanonen og ammunisjonen godkjent for industriell bruk?
Kanonen er godkjent av Pyrotechnische Bundesanstalt, Braunsweig (PTB) som et skyteredskap og har blitt tildelt godkjenningsnummer 80, som kanonen er merket med. Ammunisjonen er godkjent av CIP, som er den europeiske organisasjonen for kontroll av ammunisjon. Denne kontrollen skjer kontinuerlig, og ammunisjonen er forsynt med kontrollinstansens godkjenningstempel.

Kan vi få tillatelse til å kjøpe kanon og ammunisjon?
Over hele Europa tillater myndighetene bruk av Winchesters kanon og ammunisjon til industrielle formål, da kanonen er et nødvendig redskap, og det ikke umiddelbart er mulig å misbruke den til andre formål. Kanonen veier over 100 kg og kan derfor ikke løftes og avfyres av en enkelt person. Løpet er ikke riflet, men glattboret som i et haglgevær. Kanonen har derfor dårlig presisjon på 100 m avstand eller over. Ammunisjonen er en kaliber 8 industri og kan derfor ikke brukes i noe annet verken sivilt eller militært våpen.

Hvor og hvordan får vi de nødvendige tillatelser?
I noen land som f.eks. Tyskland kreves det slett ikke noen tillatelser. Dersom du er i tvil, kan du ta kontakt med ditt lokale politikammer, som vil kunne veilede deg om de nødvendige tillatelser til import, kjøp, lagring og bruk av kanon og ammunisjonen, eller de kan informere deg om hvilke
myndigheter dere skal henvende dere til.
Tillatelsene kan inneholde bestemmelser om hvordan ammunisjonen skal lagres, f.eks. at ammunisjonen skal lagres i et avlåst rom atskilt fra kanonen, og at kanonen skal sikres med Winchesters låseramme når den ikke er i bruk. Tillatelsen utstedes til firmaet, og firmaet kan utnevne ansvarlig personell til å betjene kanonen.

Krever det noen spesiell opplæring å betjene kanonen?
Vi anbefaler at bare personell som har fått opplæring i de relevante sikkerhetsbestemmelsene, får lov til å betjene kanonen, f.eks. 2 personer fra hvert skift. Dersom dere ikke råder over personell som kan lære opp andre, kan vi sende en spesiell fabrikk opplært representant som kan hjelpe dere å utarbeide spesielle sikkerhetsinstrukser for deres fabrikk, og som kan undervise skytterne i effektiv og sikker bruk av kanonen.
Når dere kjøper deres første kanon, er denne opplæringen og utdanningen gratis.

Vil arbeidstilsynet og fagforeningene godkjenne bruk av en industrikanon på fabrikken?
Arbeidstilsynet og fagforeningene arbeider alle for bedre og sikrere arbeidsforhold for de ansatte. Og det er akkurat hva Winchester kan tilby. Fordelen ved å bruke en Winchester industrikanon er å redusere dødtid i produksjonen, da det er mulig å stå på sikker avstand utenfor ovnen og fjerne blokkeringer eller ringer. Uten kanonen er man nødt til å stenge ned ovnen og fjerne ringene med trykkluftverktøy. Den jobben er verken sikker eller behagelig, så både arbeidstilsynet og fagforeningene vil være positive overfor de forbedrede arbeidsforholdene som kanonen gir mulighet for.

Skyting:

Hva kan man skyte på? Hvormange patroner er nødvendig? Og hvor lang tid?

Ringer:
Kanonen er konstruert for å holde ovnen ren; ikke for å fjerne ringer som er så store at de nesten stenger ovnen. Formannen vet når en ring begynner å dannes selv om han ikke kan se det, da den hindrer luftstrømmen og ødelegger varmefordelingen i ovnen. Så snart disse tegnene viser seg, må brenneren slås av og rotasjonshastigheten reduseres. Innenfor kort tid vil støvet ha lagt seg, og det er da mulig å sikte med kanonen og begynne å skyte. Under normale forhold vil ringen kunne skytes ned i løpet av 10-15 minutter med 2-300 patroner.

Baller:
Baller er normalt lettere å skyte i stykker og krever bare 10-15 patroner. Også når det gjelder baller, er det viktig å begynne å skyte så fort som mulig, ikke fordi store baller er vanskeligere å skyte i stykker, men fordi store baller kan skade teglsteinsfôringen i ovnen.

Store ringer:
Under helt spesielle produksjonsforhold er det ikke mulig å fjerne ringen mens ovnen er i produksjon hvis ringen er omtrent like lang som selve ovnen.
I så fall kan du bruke kanonen til å kutte ringene ned i størrelse ved å skyte kontinuerlig parallelt med innsiden av oven mens ovnen roterer. Det vil holde ovnen i drift, men patronforbruket vil være stort opptil 3 000 patroner daglig.

Teglsteinsfôring:
Det kan være nødvendig å skifte ut slitt teglsteinsfôring, f.eks. i brennersonen. Her kan dere bruke kanonen til å skyte ned stein mens ovnen kjøler ned. Denne formen for skyting atskiller seg fra skyting på ringer og kuler, da dere nå skal skyte mest mulig loddrett mot sidene på ovnen. Det kan
medføre fare for rikosjetter, og skytteren bør derfor være beskyttet av et skjold.

Kan vi skyte på ringer som er over 40minne i ovnen?
Alle ringer som er synlige, kan skytes bort. Ringer som befinner seg så langt inne i ovnen at dere ikke kan se dem, kan også fjernes med kanonen hvis dere skyter langs innersiden av ovnen mens den roterer langsomt. Ammunisjonsforbruket vil øke noe når dere skyter på usynlige ringer.

Er det fare for å skade teglsteinsfôringen, kjeder eller utstyr i ovnen?

Teglsteinsfôring:
Det er ingen fare for å skade teglsteinsfôringen med mindre det er med hensikt, da man normalt alltid skyter parallelt med innersiden av ovnen.

Kjeder:
Etter en lang periode med skyting direkte mot kjedene kan det oppstå skader. Det vil bare skje hvis det ikke siktes ordentlig med kanonen og dere skyter direkte i midten av ovnen istedenfor langs sidene av ovnen hvor ringene befinner seg.

Utstyr:
Dersom dere har spesialutstyr i ovnen, kan det bli skadet av rikosjetter. Dette utstyret bør derfor avskjermes neste gang dere renoverer ovnen for å sikre det mot skader.

Vedlikehold:

Hvor lenge holder en kanon?
Kanonen er svært solid, og med et minimum av vedlikehold kan den skyte opptil 250 000 skudd. Vedlikeholdet av kanonen består hovedsakelig av å tørke bort sement- og kalkstøv, som sliter meget hardt på kanonen, og fra tid til annen skifte tennålen og noen fjærer som blir slitt under bruk. Instruktøren vår vil lære dere hvordan der skifter ut disse delene, og hvordan der tar kanonen fra hverandre og renser den for støv.

Hvorkan vi få reservedeler?
Det følger en reservedelskatalog med kanon som inneholder reservedelsnummer på alle reservedelene. Når dere har bruk for en ny del, kan dere fakse eller skrive til:

Winchester Industrial Service
V. Parbst & Søn
Borsholmvej 41
DK-3000 Helsingør
Denmark
Phone: +45 49 76 54 00
Fax: +45 49 76 54 20
E-mail:WINCHESTER@PARBST.DK

Vi har et komplett reservedelslager og kan sende delen(e) samme dag vi mottar bestillingen.

Hva gjør vi hvis vi en dag ikke lenger har bruk for kanonen?
Dere skal bare kontakte oss. Av sikkerhetshensyn ønsker Winchester å kjøpe tilbake kanoner som ikke lenger er i bruk. Først og fremst for å sikre at kanonen ikke kommer i hendene på uvitende personer, og dessuten for å hindre at en gammel og slitt kanon plutselig blir tatt i bruk igjen på fabrikken eller et annet sted. Prisen på en gammel kanon avhenger selvfølgelig av hvilken stand den er i, men normalt betaler vi minimum 1 000 US dollar per kanon. Dersom du ønsker et mer nøyaktig tilbud på en gammel kanon, kan du sende den til oss for evaluering.

Arbeidsforhold:

Er det vanskelig/ubehagelig å betjene kanonen?
Det er en rutinejobb under svært varme forhold, da skytteren er plassert like foran ovnen. Skytteren og assistenten hans, som lader kanonen, bør bytte plass hver halve time, og begge bør avløses hvis skytingen varer lenger enn én time.

Støyer det mye når det skytesmedkanonen?
Winchester industrikanonen er utstyrt med en god lyddemper som absorberer størsteparten av smellet. Men prosjektilet beveger seg imidlertid med mer enn lydens hastighet, og det skaper et overlydssmell inne i ovnen. Dette smellet kan ikke fjernes, og derfor bør alle personer på brennerdekket bære hørselsvern/øre plugger når det skytes med kanonen. Utenfor brennerdekket, selv i nærheten av ovnen, kan smellet bare høres ganske svakt, og det er derfor ikke noen risiko for hørselsskader.

Hvordan sikter man med kanonen?
Akkurat som på vanlige skytevåpen er det faste sikter på oversiden av kanonen. Kanonen innstilles med to håndtak. Når kanonen er grovsiktet inn, avfyres det første skuddet. Det oppstår et rødt punkt i ovnen der skuddet har truffet, og skytteren kan da sikte i forhold til dette røde punktet gjennom et hull i bakplaten som gjør det mulig å sikte gjennom løpet på kanonen.

Skal det siktes med kanonen mellom hvert skudd?
Kanonen er svært tung nesten 100 kg og den er derfor veldig stødig når det siktes og skytes med den. Etter 4-5 skudd kan dere se om ringen dere skyter på, fortsatt er der, og om kanonen derfor skal siktes inn et annet sted. Dersom dere vil skyte kontinuerlig mot det samme stedet, som f.eks. når dere ønsker å redusere størrelsen på flere ringer, kan dere kjøpe utstyr som låser kanonen i ønsket stilling (sikteretning).

Hvordan får vi fraktet kanonen vekk fra en varm ovn?
Tre menn kan lett løfte kanonen opp av opphenget og ned på gulvet ved siden av ovnen. Pass på at justeringshåndtakene, ladearmen og lyddemperen ikke skades når kanonen plasseres på gulvet. Winchester låserammen bør monteres før kanonen løftes av. Kanonen er tungest bakerst, og det er derfor ikke nødvendig å røre den varme lyddemperen. Når kanonen har kjølt av, bør den dekkes til for å beskytte den mot støv.

Sikkerhet:

Kan en rikosjett skade personalet eller ødelegge utstyr?
Dersom kanonen er korrekt montert på den roterende ovnen med 10-40 cm av lyddemperen inne i ovnen og dere bare kan skyte i en spiss vinkel i forhold til sidene på ovnen, vil rikosjettene bare fortsette lenger inn i ovnen. Når dere derimot skyter ned slitte teglstein, forholder det seg annerledes.
Vennligst les på side 3 om de spesielle sikkerhetstiltakene dette krever. Les også siden som beskriver beskyttelse av utstyr i ovnen.

Er det noen risiko forbundet med lading og avfyring av kanonen?
Jobben som skytter krever følgende verneutstyr:
Øreplugger, for å unngå hørselsskader etter langvarig skyting.
Vernebriller og ansiktsskjerm som beskytter ansiktet og øynene mot de varme kruttgassene fra kanonen og varm aske som kankommeut av ovnen når det skytes med kanonen.
Vernehansker, da kanonen kan bli svært varm etter langvarig skyting.
Dersom skytteren bruker det verneutstyret som beskrevet over, vil han være beskyttet mot skader og ubehag under skyting.

Kan kanonen eksplodere ved et uhell?
Med andre typer våpen kan det forekomme at kammeret eller løpet sprenges, spesielt hvis løpet er helt eller delvis blokkert. På grunn av de spesielle forholdene som Wincherster kanonen skal brukes under, der det umulig å hindre støv og aske i å komme inn i løpet. Kanonen er derfor bygget på en slik måte at den ikke kan sprenges selv om løpet er helt blokkert. Løpet vil bare bli utvidet. Det vil selvfølgelig ødelegge kanonen, men det er ingen fare for skytteren. For å unngå skade på kanonen må løpet blåses ren med trykkluft med jevne mellomrom og kontrolleres visuelt hvis det skjer noe utenom det vanlige.
Kammeret er konstruert så kraftig at det ikke kan sprenges. Dersom kruttgassene ikke kan unnslippe, vil den øvre kanten av patronen åpne seg og de varme kruttgassene bli blåst ut bakover. Denne gassen er ufarlig og vil bli stoppet av skytterens ansiktsmaske og vernebriller.

Kan kanonen eller lyddemperen bli skadet av varmen?
Kanonen vil selvfølgelig bli svært varm, hovedsakelig på grunn av varmeutviklingen fra kruttgassene og delvis på grunn av varmen fra ovnen. Lyddemperen har en dobbelt funksjon: den reduserer smellet og beskytter også kanonen mot varmen fra ovnen. Kanonen blir derfor ikke skadet
av varmen, og lyddemperen kan tåle varmen selv om den blir rødglødende. Det er ikke nødvendig å stoppe med å skyte for å kjøle ned kanonen det kan vente til arbeidet er slutt. Skytteren må bære vernehansker slik at han ikke brenner seg på det varme kanonen.

Kan patronene tåle å være i nærheten av den varme ovnen, og er det noen risiko for spontan antennelse i kammeret på grunn av kanonens høye temperatur?
Krutt antennes ved 148°C, som er langt over temperaturen på brennerdekket foran ovnen. Temperaturen i kammeret kan overskride 148°C, men da kruttet er beskyttet av patronhylsen og den ca. 85 g tunge blykulen, skal patronen være svært lenge i kammeret for å kunne antennes spontant, og kanonen vil i mellomtiden ha blitt kjølt ned. Derfor skjer det aldri noen spontan antennelse av patronen.
Som en sikkerhetsforanstaltning: lad ikke noen patron i kammeret før skytteren er klar til å skyte, og ta alltid patronen ut av kammeret igjen hvis det ikke skal skytes med kanonen.
Dette er for å forhindre ulykker. Kanonen må aldri etterlates med en patron i kammeret når den flyttes fra én ovn til en annen eller når den dekkes til.

Hvaomnoen stjeler ammunisjonen?
Winchester kaliber 8 industriammunisjon passer ikke i noe annet sivilt eller militært våpen. Tyven må derfor også stjele kanonen for å kunne bruke patronene. Med en vekt på over 100 kg er kanon imidlertid vanskelig å transportere og lite egnet til andre formål.