Garanti

Garanti

WINCHESTER-WESTERN Division, Olin Corporation garanterer hermed sine KUNDER at de produkter vi selger, er frie for produksjons- og materialmangler.

Dersom KUNDEN innen ett år fra salgsdatoen på et hvilket som helst av våre produkter konstaterer at produktet har enten produksjons- eller materialmangler og informerer WINCHESTER skriftlig om dette innen seksti (60) dager etter at mangelen ble konstatert, skal WINCHESTER etter eget valg enten reparere eller erstatte produktet eller tilbakebetale kjøpeprisen til KUNDEN.

KUNDEN skal destruere ethvert slikt mangelfullt produkt for WINCHESTERs regning dersom WINCHESTER anmoder om dette. WINCHESTERs forpliktelse ifølge denne garantien er betinget av at produktet har blitt lagret forskriftsmessig og ikke har vært utsatt for uhell, misbruk eller feilaktig bruk.

DENNE GARANTIEN MED TILHØRENDE ERSTATNINGSFORPLIKTELSER UTELUKKER ALLE ANDRE SÅVEL UTTRYKTE SOM UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG ERSTATNINGSFORPLIKTELSER, INKLUDERT ENHVER GARANTI OM OMSETTELIGHET.

WINCHESTER er under ingen omstendigheter ansvarlig overfor kunden eller tredjemann for brukstap, tap av overskudd eller inntekt, kapitalkostnader eller noen som helst andre spesielle eller indirekte skader eller følgeskader som skyldes produktenes utforming eller egenskaper.

Dato ______
WINCHESTER-WESTERN DIVISION OLIN CORPORATION

 

_________________
(signature)
V. Parbst & Søn
41 Borsholmvej
DK3000 Helsingør
Denmark