Lagring

Korrekt lagring

Korrekt lagring av Winchester kaliber 8 industriammunisjon er viktig for å sikre at den virker ordentlig og sikkert. Ideell lagringstemperatur ligger i temperaturområdet 21-24°C. Lagring av ammunisjon ved sesongmessige temperatur er akseptabelt hvis det skjer i en tørr, godt ventilert bygning. Dersom ammunisjonen lagres utendørs og temperaturen faller til -12°C eller under, bør ammunisjonen flyttes til avfyringsstedet flere timer før den skal brukes. Best resultater oppnås i en slik situasjon hvis ammunisjonen når å komme opp på 10°C eller mer for å gi patronene mulighet for å normalisere seg. Ammunisjonen må ikke lagres på steder der den kan bli utsatt for ekstremt høy varme, eller der sprut fra smeltet metall kan forekomme. Ammunisjonsboksene må ikke stables mer enn sju i høyden og aldri direkte på gulvet.

Det amerikanske transportdepartementet klassifiserer kaliber 8 industriammunisjonen som “Small Arms Ammunition” (håndvåpenammunisjon).

Ifølge Den europeiske avtalen om internasjonal vegtransport av farlig gods (ADR) er kaliber 8 industriammunisjon klassifisert som “håndvåpenammunisjon” og kan sendes i begrenset antall (LQ, Limited Quantity).

Bortsett fra tre (3) krav unntar det amerikanske arbeidstilsynet (U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA)) håndvåpenammunisjon fra alle regler om lagring og transport av eksplosiver.

Disse tre (3) kravene er:

Håndvåpenammunisjon

1) Det er ingen mengdebegrensninger for lagring av håndvåpenammunisjon i lagre, detaljbutikker eller andre generelle arbeidslokaler bortsett fra lagerfasilitetens egne begrensninger.

2) Håndvåpenammunisjon må oppbevares atskilt fra brennbare væsker, brennbare faste stoffer ifølge 49 CFR del 172 og fra oksiderende materialer med en brannsikker vegg med 1 times klassifisering eller med en avstand på 7,62 m.

3) Håndvåpenammunisjon må ikke lagres sammen med eksplosiver av klasse A eller B med mindre lagerfasiliteten er beregnet for slike eksplosiver.